Compliance

Zásady

 

Za téměř 70 let své existence získala společnost Porsche Holding vynikající pověst v 25 zemích Evropy, v Číně a v jižní Americe. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky udělaly z Porsche Holding to, čím je dnes – nejúspěšnějšího obchodníka s automobily v Evropě. Pro Porsche Holding, jakožto podnik s globálními aktivitami, znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování podniku (Code of Conduct) a platí pro všechny úrovně podniku a pro všechny země, v nichž Porsche Holding působí.

Porsche Holding jako součást koncernu VOLKSWAGEN řídí své vztahy s dodavateli podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery, veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na www.vwgroupsupply.com.

 

Integrity

 

KODEX CHOVÁNÍ obsahuje všechny zásady chování Porsche Holdingu a má sloužit všem zaměstnancům po celém světě k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. 

INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním. ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN

 

Naše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
  • Máme odvahu k novým věcem.
  • Diverzita je součástí našeho života.
  • Jsme hrdí na svou práci.
  • My, ne já.
  • Držíme slovo.

 

Naše FIREMNÍ hodnoty

Hodnoty Porsche Inter Auto CZ definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme.

Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.

https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles

 

Náš oznamovací systém

 

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našem Kodexu chování (Code of Conduct) a Kodexu chování pro obchodní partnery (Code of Conduct for BP) má v Porsche Inter Auto CZ nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. Proto jsme pověřili tzv. Central Investigaiton Office (Centrální vyšetřovací útvar), aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro oznamovatele.

 

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení.

 

To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování ve společnosti Porsche Inter Auto CZ, nebudou tolerována. Osoby, které jsou do případu zapleteny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

 

Jak váš podnět zpracováváme?

 

Kvalifikovaní a zkušení kolegové z vyšetřovacího útvaru (tzv. Investigation Office) důkladně prověřují každé oznámení o možném pochybení zaměstnance koncernu Volkswagen a systematicky se jím zabývají.  Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování specializovaným vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí vyšetřovací útvar společnosti tzv. Investigation Office a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu* a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

 

Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit vyšetřovacímu útvaru (Investigation Office) - stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Vyšetřovací útvar pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování a/nebo rizik.

* Doba zpracování se liší v závislosti na předmětu podnětu.

Další informace o procesních zásadách Oznamovacího systému zde

Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti Porsche Inter Auto CZ a jejích produktů a služeb?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností Porsche Inter Auto CZ nebo našimi obchodními partnery, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum prostřednictvím customercare@porsche.co.cz. Prosíme o pochopení, že oznamovací systém bohužel nemůže zpracovávat zákaznické stížnosti.

 

Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti.

Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat určené orgány, jak je popsáno v PDF.

 

24/7 Hotline

 

Podnět můžete podat 365 dní v týdnu, 24 hodin denně na mezinárodním bezplatném čísle: +800 444 46300*.

Pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete zavolat na následující zpoplatněné číslo: +49 5361 946300.

 

Online reportovací kanál

 

Pro kontaktování vyšetřovacího útvaru společnosti můžete využít webovou komunikační platformu v mnoha jazycích BKMS. Tento systém je důvěrný a technicky zabezpečený.

Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze

V případě, že vámi preferovaný jazyk není v nabídce, můžete k odeslání podnětu použít jakýkoli jazyk. Vyšetřovací útvar můžete kontaktovat v jakémkoli jazyce také prostřednictvím e-mailu nebo pošty.

Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze

 

Externí oznamovací kanál Porsche Inter Auto CZ s.r.o.

 

Oznamovatel může oznámení podat i prostřednictvím orgánu příslušného podle zákona č.  171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů o přijetí oznámení, kterým je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, přičemž oznámení může být učiněno ústně nebo písemně. Podrobnější informace o způsobu podání oznámení, údaje o pověřeném zaměstnanci, postupu ministerstva naleznete na:  https://oznamovatel.justice.cz

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

Ombudsmani

 

Společnost Porsche Inter Auto CZ jmenovala jako ombudsmany externí právníky. Ti poskytují poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde:

https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

 

E-mail

S vyšetřovacím útvarem společnosti Porsche Inter Auto CZ se můžete spojit prostřednictvím e-mailu: io@volkswagen.de

 

Central Investigation Office

Poštovní adresa:

Volkswagen AG, Central Investigation Office

Mailbox 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg, Germany

Osobně:      

Schůzku si prosím domluvte předem na e-mailové adrese io@volkswagen.de

 

V rámci vnitřního oznamovacího systému se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost Porsche Inter Auto CZ nevyloučila v souladu s § 9 odst. 2 písm. písm. b) bodu 3 zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení můžete podat:
• písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
• telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
• osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Emailová adresa na podaní oznámení příslušným osobám: podnet@porsche.cz 

Příslušné osoby Porsche Inter Auto CZ podle zákona o ochraně oznamovatelů:
Tereza Latova +420 733695371
Katarína Mrázová +421 249262707
Jana Ondrusova +420 605229906
Poštovní adresa: 
Radlická 740/113d, 158 00 PRAHA 5 (Při využití tohoto způsobu komunikace, prosíme uveďte na obálku i jméno jedné z příslušných osob). 
 

Máte další otázky nebo potřebujete místní kontakt?

Dotazy nebo návrhy na zlepšení týkající se Oznamovacího systému lze rovněž adresovat vyšetřovacímu útvaru (tzv. Investigation Office).

Pokud jste byli vyslechnuti v rámci vyšetřování, máte možnost poskytnout zpětnou vazbu ombudsmanovi jako nezávislému orgánu.

Kromě toho se kdykoliv můžete obrátit na místního pracovníka odpovědného za Compliance prostřednictvím emailu compliance@porsche.co.cz