Všeobecné podmínky oprav PIACZ

Všeobecné podmínky oprav a prací společnosti 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

IČ: 471 24 652

 

I.

Definice

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají jednotlivé pojmy, zkratky a termíny následující význam:

zhotovitel či prodávající              Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČ: 471 24 652, se sídlem Praha 5, Vrchlického  31/18, 

PSČ  150  00

objednatel či kupující                  každý subjekt, který uzavírá smlouvu o dílo se zhotovitelem či kupní smlouvu s prodávajícím, nebo

který učinil objednávku zhotoviteli/prodávajícímu

VPO                                                 tyto Všeobecné podmínky oprav

SOD                                                 smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem

kupní smlouva                               kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím

smlouva                                          kupní smlouva a/nebo SOD dle odpovídajícího užití v textu VPO

občanský zákoník                          zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smluvní strany                               smluvními stranami SOD se rozumí zhotovitel a objednatel, smluvními stranami kupní smlouvy se rozumí prodávající a kupující

spotřebitel                                     spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

 

II.
Základní ustanovení

 1. Tyto VPO upravují vztahy mezi zhotovitelem a třetími osobami v postavení objednatele vyplývající ze SOD na opravy, údržby či další práce na vozidlech či jejich částech (část A). Tyto VPO jsou nedílnou součástí SOD a jsou pro zhotovitele a objednatele závazné. Odchylná ujednání uvedená v textaci SOD mají přednost před zněním VPO. Společně se SOD představují tyto VPO úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená v SOD nebo VPO či nezahrnutá do SOD výslovným odkazem nebudou pro smluvní strany závazné.
 2. Tyto VPO dále upravují vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami v postavení kupujícího vyplývající z kupní smlouvy při nákupu náhradních dílů (část B). Tyto VPO jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné. Odchylná ujednání uvedená v textaci kupní smlouvy mají přednost před zněním VPO. Společně s kupní smlouvou představují tyto VPO úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená v kupní smlouvě nebo VPO či nezahrnutá do kupní smlouvy výslovným odkazem nebudou pro smluvní strany závazné.
 3. Část C těchto VPO upravuje společná ustanovení pro kupní smlouvy a SOD.
 4. Od těchto VPO není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi smluvními stranami. Za písemnou podobu se považuje i forma elektronická (e-mail, fax, sms).
 5. Tyto VPO mají přednost před těmi ustanoveními zákona, které nemají kogentní povahu.
 6. Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel, resp. kupující odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

 

 

ČÁST A Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky pro SOD

III.

Uzavření smlouvy

 1. SOD se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě, údržbě či dalších pracích na vozidlech, agregátech či na jejich dílech (dále společně také jako „oprava“ či „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
 2. SOD je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem podpisu zakázkového listu, představujícího smluvní formulář zhotovitele, zhotovitelem a objednatelem. Pro uzavření i obsah SOD je rozhodující obsah zakázkového listu, těchto VPO, jakož i pozdější domluvy mezi stranami (např. rozšíření zakázky).
 3. Není-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je oprava či údržba sjednána v rozsahu odpovídajícímu znovuuvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích odstraněním vad, následků poškození nebo účinků jeho opotřebení. Oprava může být provedena za použití nových originálních či repasovaných dílů, příslušenství a výrobcem schválených provozních látek. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je objednatel předem upozorněn.
 4. Zakázkový list musí být za objednatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat objednatele v rozsahu nezbytném k uzavření SOD. Má za to, že objednávku objednatel platně učinil, pakliže bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin od přijetí vozidla do servisu, neoznámí zhotoviteli, že si zhotovení díla neobjednal. V případě, že objednatel oznámí v souladu s předchozím odstavcem že si dílo neobjednal, je ze SOD zavázána osoba, která podepsala zakázkový list.

 

IV.

Cena díla a platební podmínky

 1. Cenou díla je cena ujednaná v příslušné SOD. Cena je v SOD určena odhadem, na základě nezávazného rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, není-li v SOD cena sjednána jinak. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla, že z důvodu rozsahu prací či nákladnosti práce bude předpokládaná cena díla uvedená v zakázkovém listu překročena o více než 10 %, je povinen o tomto objednatele vyrozumět (ústně, telefonicky, e-mailem, faxem, či jinak). Nová konečná cena opravy bude zhotovitelem vypočtena dle skutečně provedených prací v cenách dle platného ceníku materiálu a pracovních jednotek zhotovitele. Pokud by se smluvní strany současně nedohodly na jiném termínu dokončení díla, změní se termín provedení dokončení přiměřeně vzhledem k rozsahu změny díla. Má se za to, že objednatel se zvýšenou cenou za dílo souhlasí, pakliže objednatel

a) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení poslední faktury za příslušnou část díla, neoznámí zhotoviteli, že uvedená cena za dílo (jeho příslušnou část) neodpovídá ujednání o ceně, nebo

b) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů poté, co se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o tom, že byla zhotovitelem vystavena faktura za realizované dílo nebo jeho dílčí část, neoznámí zhotoviteli, že uvedená cena za dílo (jeho dílčí část) neodpovídá ujednání o ceně, nebo

c) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 48 hodin poté, co obdrží na e-mail uvedený při uzavření SOD informaci o zjištění změny ceny nad odhadní cenu o více než 10 %, písemně (i e-mailem) takové rozšíření zakázky neodmítne;

podle toho, kterou z variant měl možnost učinit díve.

 1. V případě, že zhotovitel odmítne rozšíření zakázky podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotoviteli nad rámec ceny provedených prací zaplatit i cenu za práci, vynaloženou na zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku zhotovitele. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky.
 2. Přeje-li si objednatel předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do zakázkového listu. Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž cena bude objednateli předem oznámena. Pokud objednatel na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u zhotovitele, poskytne mu zhotovitel slevu ve výši ceny za předběžnou kalkulaci.
 3. Sjednaná cena může být jednostranně zhotovitelem upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla.
 4. Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě SOD vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Faktura může být vystavena též elektronicky a zaslána objednateli emailem prostřednictvím elektronické pošty, s čímž objednatel vyslovuje souhlas. Faktura – daňový doklad bude vystavena zhotovitelem v souladu s právními předpisy. Objednatel nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce.
 5. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je cena za dílo (jeho část) splatná do 15 dnů od vystavení faktury zhotovitelem. Cena je splatná na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.
 6. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli úhradu zálohy na cenu díla až do výše 100 % ceny za dílo včetně DPH. Záloha je splatná před sjednaným datem dodání na základě příjmového dokladu, případně zálohové faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě uvedené v takové zálohové faktuře, přičemž zhotovitel není povinen objednané zboží objednateli před zaplacením zálohy dodat. Pokud objednatel zálohu ve stanovené lhůtě neuhradí, je zhotovitel oprávněn od SOD odstoupit.
 7. Jestliže je na základě domluvy objednatele a zhotovitele zboží placeno ve splátkách, pak nezaplacení i jediné dohodnuté splátky má za následek automatickou ztrátu výhody splátek a objednatel je povinen uhradit zbývající část ceny díla v plné výši, a to do 3 dnů od marného uplynutí daného splátkového termínu. Mimo to si zhotovitel vyhrazuje právo pozastavit placení vlastních závazků, které má vůči objednateli, až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek objednatelem. Tím není dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek.
 8. Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli cenu díla nebo její část řádně a včas, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny za dílo. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce je splatná na výzvu zhotovitele. Zákonný úrok z prodlení, jakož ani nárok na náhradu škody není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.
 9. Při placení částky nad 270.000,-- Kč (dále jen „limit“) je objednatel povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet zhotovitele. Platba v jakékoli cizí měně se pro účely výpočtu limitu přepočte na měnu Korun českých směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke dni příslušné platby. Do limitu se započítají všechny poplatky v Kč i cizí měně poskytnuté objednatelem zhotoviteli v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.
 10. Vozidlo bude objednateli z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných rámcových servisních smluv (dle odst. 12 tohoto článku). Zhotovitel může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého splatného dluhu vůči objednateli. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání zhotovitele. Při vydání vozidla objednatel podpisem potvrdí převzetí na zakázkovém listu a správnost faktury.
 11. Objednatel přebírající vůz z opravy na základě celoroční objednávky či servisní smlouvy hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na zakázkovém listu a správnost faktury.
 12. Objednatel objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je v prodlení s úhradou byť i jediné splatné ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením kupní ceny.
 13. Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Zhotovitel tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kritérií, je oprávněn kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla.

 

V.

Dokončení díla a předání díla

 1. Objednatel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SOD. Objednatel bere na vědomí, že doba dokončení díla uvedená v SOD (zakázkovém listu) je toliko předběžným termínem dokončení díla.
 2. Objednatel je povinen vozidlo převzít v den uvedený na zakázkovém listu, není-li stranami domluven termín pozdější a převzetí potvrdit v zakázkovém listu. Tuto povinnost má i v případě, že má dílo vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významným způsobem užívání díla neztěžují. Veškeré výhrady je objednatel povinen uvést v zakázkovém listu.
 3. K výzvě zhotovitele je objednatel povinen předložit originál zakázkového listu, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem objednatele jiný zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno a sdělit zhotoviteli další identifikační údaje.
 4. Je-li objednatel v prodlení s převzetím vozidla nebo jeho jakékoliv části delším 14 dnů, je zhotovitel oprávněn od SOD odstoupit.
 5. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele (tzv. vyšší moc), nebo pokud nastaly z důvodu na straně objednatele.
 6. Smluvní strany se dohodly, že lhůta k provedení díla se dále prodlužuje:
 7. brání-li zhotoviteli v plnění povinností dle SOD důvody na straně objednatele, zejména bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, a to o dobu prodlení objednatele,
 8. v případě vzniklých víceprací ovlivňujících termín realizace díla.
 9. Dílo se považuje za provedené převzetím vozidla (díla) objednatelem v místě předání a potvrzením zakázkového listu nebo okamžikem, kdy objednatel odmítl převzít dílo nebo nepřevzal dílo v místě předání díla, ačkoliv byl o dokončení díla zhotovitelem vyrozuměn a pro nepřevzetí nebyly splněny podmínky nebo okamžikem kdy objednatel odmítl potvrdit převzetí díla v zakázkovém listu. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že osobami oprávněnými převzít dílo jsou také veškeré osoby, které se dostaví k převzetí díla v dohodnutém termínu a jsou ochotny dílo převzít. Zhotovitel splní povinnost realizovat dílo řádně a včas též tím, že umožní objednateli, kterémukoliv jeho zaměstnanci, jeho smluvnímu partnerovi či jiné osobě jej zastupující přítomné v místě předání díla s dílem nakládat.
 10. Nebezpečí škody na vozidle přechází na objednatele okamžikem převzetí vozidla od zhotovitele, nebo okamžikem, který se považuje za provedení díla objednatelem podle předchozího odstavce těchto VPO.
 11. Doba dokončení díla je sjednána v SOD. Prodloužení této lhůty o maximálně 2 týdny (poté, co bude do doby dokončení díla započítáno prodloužení ve smyslu čl. IV. odst. 1, čl. V. odst. 6, čl. VII odst. 10 těchto VPO) není považováno za porušení SOD a objednateli v důsledku takového prodloužení nevznikají žádné nároky vůči zhotoviteli, zejména na náhradu škody či zaplacení jakékoliv sankce.
 12. Nevyzvedne-li si zákazník vozidlo ani do 10 dnů od vyrozumění zhotovitele o dokončení díla, zavazuje se zhotoviteli zaplatit parkovné ve výši určeném ceníkem opravny, a není-li takový ceník, tak ve výši 100,- Kč denně. Na objednatele přechází nebezpečí škody na vozidle okamžikem marného uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci.

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2615, § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Objednatel bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se ve vztahu k objednatelům – podnikatelům neuplatní.
 2. Pravidla pro uplatnění reklamace – objednatele – spotřebitele jsou podrobněji upravena na https://piamarket.cz/download/informace-pro-spot%C5%99ebitele-reklamace.pdf.
 3. Reklamaci uplatňuje objednatel v sídle nebo místě podnikání zhotovitele, a to osobně nebo písemně. Objednatel je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace v souladu se smlouvou, případně subsidiárně v souladu s občanským zákoníkem a neučiní-li tak při uplatnění reklamace, umožnit zhotoviteli prohlídku díla, jehož vadu reklamuje. Zhotovitel zpravidla vyřídí reklamaci objednatele v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději však do 60 kalendářních dní od uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je zhotovitel oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně prodloužit. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace objednatelů-spotřebitelů se řídí zák. č. 634/1992 Sb.
 4. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících z občanského zákoníku objednatel vždy uplatní u zhotovitele práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu díla platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní objednatel u zhotovitele primárně právo na odstranění vady opravou.
 5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody
  na díle ze zhotovitele na objednatele.
 6. Zhotovitel neposkytuje na dílo záruku, není-li mezi stranami písemně ujednáno jinak. Po dobu, po kterou nemohl objednatel v souvislosti s opravou vozidla vozidlo užívat, nedochází ke stavení ani k přerušení běhu záruční doby na vozidlo.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje zejména na závady a škody, způsobené havárií vozidla, nevztahuje se na závady, způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu), ani na vady (vyvolané související škody), pokud objednatel vnesl k provedení opravy/ údržby vlastní materiál.

 

VII.

Další práva a povinnosti stran

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezodkladně veškerou součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel (resp. osoba za něj jednající) je povinen na žádost zhotovitele předložit zhotoviteli osvědčení o registraci vozidla (vč. osvědčení o technickém průkazu) a identifikovat se.
 2. Objednatelé, zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem vystupovala a podpisovala.
 3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen předávat vozidlo do opravy vyklizené bez dalších předmětů, případně písemně upozornit zhotovitele na předměty ponechané a zapsat je na zakázkový list (nářadí, autorádio včetně typu apod.) Zhotovitel neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány na zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.
 4. Objednatel bere na vědomí, že vozidlo převzaté k opravě je řádně skladováno na nekrytém, oploceném a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody. Zhotovitel nahradí škodu, způsobenou na vozidle povětrnostními podmínkami - vyšší mocí, a to opravou s tím, že náklady na opravu nad výši hrazenou z pojistného plnění na předmětné vozidlo pojišťovnou, hradí objednatel, přičemž se má za to, že k rozdílu mezi výší vyplaceného pojistného plnění a skutečnou škodou by došlo i bez převzetí vozidla do opravy.
 5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy), kdy tato skutečnost nezakládá žádné nároky objednatele vůči zhotoviteli (např. s ohledem na amortizaci vozidla).
 6. Objednatel je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví zhotovitele jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává objednatel do vlastnictví zhotoviteli vždy.
 7. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny objednatele, nevhodnou dokumentací nebo nevhodnými věcmi dodanými objednatelem, jestliže tento na jejich použití při provádění díla trval i přes upozornění zhotovitele.
 9. Pokud je třeba při provádění díla zhotovitelem u objednatele zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá objednatel sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 10. Zhotovitel provádí dílo v souladu s příkazy objednatele a s případně použitím objednatelem určených věcí. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto příkazů nebo věcí. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla v použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je zhotovitel tak povinen učinit. Zachová-li se zhotovitel dle tohoto ustanovení, nemá objednatel práva z vady díla či nárok na náhradu škody vzniklou pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne.

 

ČÁST B Všeobecných podmínek oprav

Všeobecné podmínky pro nákup náhradních dílů

 

 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá náhradní díly, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, že náhradní díly převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 2. Objednávka kupujícího učiněná na náhradní díly se považuje za návrh kupní smlouvy, který prodávající přijímá potvrzením (např. podpisem objednávky, potvrzením e-mailem). Prodávající tedy není povinen kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho objednávky uzavřít.
 3. Kupující je svou objednávkou vázán po dobu třiceti dnů od jejího doručení prodávajícímu.
 4. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Pro uzavření i obsah kupní smlouvy je rozhodující potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky se považuje i forma konkludentní. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud prodávající potvrdí objednávku kupujícího s dodatkem nebo odchylkou od objednávky, je kupní smlouva uzavřena ve znění této odchylky či dodatku, ledaže kupující do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení písemně sdělí prodávajícímu, že s takovou změnou nesouhlasí.
 5. Objednávka kupujícího musí kromě obecných náležitostí, které lze u takového úkonu předpokládat, obsahovat alespoň přesnou specifikaci požadovaného zboží včetně jeho množství a požadovaný termín a místo dodání. Nebude-li objednávka obsahovat požadovaný termín dodání, platí, že lhůta dodání je ponechána na vůli prodávajícího, přičemž kupující bere na vědomí, že obvyklá lhůta dodání je 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy nebo od zaplacení zálohy, byla-li sjednána. V případě, že má být zboží dodáno na jinou adresu než adresu sídla prodávajícího či sídla odštěpného závodu prodávajícího, budou podmínky dodání a cena sjednána mezi prodávajícím a kupujícím zvlášť.
 6. Objednávka kupujícího musí být učiněna osobou oprávněnou zastupovat kupujícího v rozsahu nezbytném k uzavření kupní smlouvy. Má za to, že objednávku kupující učinil, pakliže bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin poté, kdy byla objednávka učiněna, neoznámí prodávajícímu, že si zboží neobjednal.
 7. V případě, že po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím dojde mezi smluvními stranami k uzavření písemné kupní smlouvy v samostatné listině na totožný předmět plnění, platí, že tato kupní smlouva zcela nahrazuje kupní smlouvu uzavřenou potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.
 8. Nevyplyne-li z konkrétní kupní smlouvy jinak, nezahrnuje kupní cena zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty, celní poplatky, náklady dopravy a balení zboží, pojištění, ani žádné jiné daně či poplatky.
 9. Cena za dopravu zboží prodávajícím na místo určení na základě objednávky kupujícího je sjednána individuálně. Není-li takového ujednání, platí za sjednanou cenu dopravy cena dle ceníku prodávajícího aktuálního k datu potvrzení objednávky prodávajícím nebo cena účtovaná prodávajícímu dopravcem.
 10. Není-li kupní cena sjednána způsobem dle tohoto článku výše, má se za to, že mezi smluvními stranami byla sjednána cena zboží uvedená ve faktuře za dodané zboží vystavené prodávajícím, pakliže kupující

a) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení faktury za dodané zboží, neoznámí prodávajícímu, že uvedená kupní cena neodpovídá ujednání o ceně, nebo

b) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů poté, co se kupující dozvěděl nebo mohl dozvědět o tom, že byla prodávajícím vystavena faktura za dodané zboží, neoznámí prodávajícímu, že uvedená kupní cena neodpovídá ujednání o ceně,

a zároveň se s ním na kupní ceně nedohodne.

 1. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 2. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě nebo určena na základě těchto VPO. Prodloužení této lhůty o maximálně 2 týdny není považováno za porušení kupní smlouvy a kupujícímu v důsledku takového prodloužení nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu, zejména na náhradu škody či zaplacení jakékoliv sankce, jakož ani na odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu či přepravci nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a prodávající z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůta pro splnění závazků prodávajícího se dále přiměřeně prodlouží o každý den prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno okamžikem, kdy kupující nebo osoba jím pověřená či jinak oprávněná zboží převezme od prodávajícího, dopravce či dodavatele zboží nebo jiné osoby prodávajícím pověřené nebo je kupujícímu jinak umožněno zboží převzít či s ním nakládat. Prodávající a kupující sjednávají, že osobami oprávněnými převzít zboží od prodávajícího jsou také veškeré osoby, které se zdržují v místě dodání určeném kupujícím v objednávce nebo v jeho sídle, provozovně či pobočce a jsou ochotny zboží převzít. Prodávající splní povinnost dodat zboží řádně a včas též tím, že umožní kupujícímu, kterémukoliv jeho zaměstnanci, jeho smluvnímu partnerovi či jiné osobě přítomné v místě dodání určeném kupujícím nakládat se zbožím. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje kupujícího a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.
 7. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené kupní smlouvy. V případě, že
  kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce, je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.
 8. Pro nákup a prodej náhradních dílů se ve zbytku uplatní ujednání obsažená v části A těchto VPO přiměřeně.
 9. Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzniká kupujícímu jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje kupující.

 

 

ČÁST C Všeobecných obchodních podmínek

Společná závěrečná ustanovení pro kupní smlouvy a SOD

 

 1. Tyto VPO jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Objednatel/kupující byl s těmito VPO seznámen v případě opravy nebo úpravy vozidla nejpozději při předání vozidla do opravy (v prostoru příjmu zakázek), v případě prodeje náhradních dílů pak nejpozději učiněním objednávky, což objednatel stvrzuje svým podpisem zakázkového listu, resp. učiněním objednávky. Objednatel přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na vozidle.
 2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.
 3. Objednatel odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, a/ nebo v případě, že byl zhotovitelem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě vozidla a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu zhotoviteli vzniknou.
 4. Odpovědnost zhotovitele k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.
 5. Informace o použití náhradních dílů podají na požádání pověřené osoby zhotovitele a poskytnou ucelené technické informace.
 6. Prodávající (zhotovitel) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím (objednatele) nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy uvedené v záhlaví u prodávajícího nebo na e-mailové adrese gdpr@porsche.cz. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://porsche-interauto.cz/gdpr.
 7. Je-li některé ustanovení těchto VPO neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu.
 8. Započtení vzájemných pohledávek mezi stranami je možné, kupující (objednatel) je však oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce prodávajícího (zhotovitele) pouze v případě, že se na tom s prodávajícím (zhotovitelem) dohodli. Totéž platí pro případ postoupení takové pohledávky třetí osobě.
 9. Prodávající (zhotovitel) je oprávněn jednostranně tyto VPO změnit, přičemž nové znění podmínek bude uveřejněno na webových stránkách prodávajícího (zhotovitele) https://porsche-interauto.cz/vpo/
 10. V případě, že dojde mezi prodávajícím (zhotovitelem) a kupujícím (objednatelem) - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2021