Všeobecné podmínky oprav PIACZ

Všeobecné podmínky oprav 

a

prodeje náhradních dílů 

 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

IČ: 471 24 652

 

I.

Definice

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají jednotlivé pojmy, zkratky a termíny následující význam:
 • zhotovitel či prodávající či PIA:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČ: 471 24 652, 

se sídlem Vrchlického 31/18, Košíře, 150 00 Praha 5

 

 • objednatel či kupující či zákazník:

každý subjekt, který uzavírá smlouvu o dílo se zhotovitelem či kupní smlouvu s prodávajícím, nebo který učinil objednávku vůči zhotoviteli/prodávajícímu

 

 • VPO:

tyto Všeobecné podmínky oprav a prodeje náhradních dílů

 

 • SOD:

smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem týkající se oprav, údržby či dalších prací na vozidlech či jejich částech

 

 • KS:

kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím

 

 • smlouva:

KS a/nebo SOD dle odpovídajícího užití v textu VPO

 

 • občanský zákoník:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 • smluvní strany:

smluvními stranami SOD se rozumí zhotovitel a objednatel smluvními stranami KS se rozumí prodávající a kupující

smluvními stranami se rozumí též PIA a zákazník

 

 • spotřebitel

spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

 

 • podnikatel:

ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, podnikatelem je pro účely těchto VPO také každá právnická či fyzická osoba, která v záhlaví u identifikace zákazníka ve smlouvě či na zakázkovém listu uvede IČ (identifikační číslo)

 

 • faktura:

účet za provedenou práci nebo dodané zboží, který splňuje náležitost daňového dokladu 

 

 • keybox:

schránka nainstalovaná mimo provozovnu PIA, jejíž technické uzpůsobení umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnů přijímat a vydávat klíčky a doklady od vozidel zákazníků servisu a současně provádět bezhotovostní platby za provedený servis; keybox se skládá z jednotlivých menších schránek, když každá jednotlivá je určena vždy pouze pro jednoho zákazníka (klíčky a doklady) 

 

 

II.
Základní ustanovení

 1. Tyto VPO upravují vztahy mezi zhotovitelem a třetími osobami v postavení objednatele vyplývající ze SOD na opravy, údržby či další práce na vozidlech či jejich částech (část III.). Tyto VPO jsou nedílnou součástí SOD a jsou pro zhotovitele a objednatele závazné. Odchylná ujednání uvedená v textaci SOD mají přednost před zněním VPO. Společně s SOD představují tyto VPO úplnou dohodu smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání nebudou pro smluvní strany závazná.
 2. Tyto VPO dále upravují vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami v postavení kupujícího vyplývající z KS při nákupu náhradních dílů (část IV.). Tyto VPO jsou nedílnou součástí KS a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné. Odchylná ujednání uvedená v textaci KS mají přednost před zněním VPO. Společně s KS představují tyto VPO úplnou dohodu smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání nebudou pro smluvní strany závazná.
 3. Část V. těchto VPO upravuje společná ustanovení pro KS a SOD.
 4. Od SOD a KS a těchto VPO není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. Za písemnou podobu se považuje i forma elektronická (e-mail, fax, sms).
 5. Tyto VPO mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.
 6. Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby zákazník odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. Součástí SOD a KS jsou pouze tyto VPO jako všeobecné obchodní podmínky.

 

III.

VPO pro SOD

(Všeobecné podmínky oprav pro smlouvy o dílo)

 

A. Uzavření smlouvy

 

 1. SOD se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě, údržbě či dalších pracích na vozidlech, agregátech či na jejich dílech (dále společně také jako „oprava“ či „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu.
 2. SOD je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem podpisu zakázkového listu (smluvní formulář zhotovitele pro SOD) zhotovitelem a objednatelem. Pro uzavření i obsah SOD je rozhodující obsah zakázkového listu, těchto VPO, jakož i pozdější písemné dohody mezi stranami (např. rozšíření zakázky).
 3. Není-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je oprava či údržba sjednána v rozsahu odpovídajícímu znovuuvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích. Oprava může být provedena za použití nových originálních či repasovaných dílů, příslušenství a výrobcem schválených provozních látek. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, bude objednatel zhotovitelem předem upozorněn.
 4. Zakázkový list musí být za objednatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat objednatele v rozsahu nezbytném k uzavření SOD. Má se za to, že objednávku objednatel platně učinil, pakliže bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin od přijetí vozidla do servisu, neoznámí zhotoviteli, že si zhotovení díla neobjednal. V případě, že objednatel oznámí v uvedené lhůtě, že si dílo neobjednal, je ze SOD zavázána osoba, která podepsala zakázkový list.

 

B. Cena díla a platební podmínky

 

 1. Cena díla je v SOD určena odhadem, na základě nezávazného rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla, že z důvodu rozsahu prací, nákladnosti práce či s ohledem na nově zjištěné vady, bude předpokládaná cena díla uvedená v (zakázkovém listu) SOD překročena o více než 10 %, je povinen o tomto objednatele vyrozumět (ústně, telefonicky, e-mailem, faxem, či jinak) a stanovit nový odhad dle upraveného rozpočtu. Nová konečná cena díla bude zhotovitelem vypočtena dle skutečně provedených prací a použitých materiálů a dílů. Má se za to, že objednatel s cenou za dílo odlišnou od původního cenového odhadu vedeného v SOD a/nebo v další následující komunikaci mezi smluvními stranami souhlasí, pakliže objednatel:
  1. bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení faktury za dílo nebo jeho příslušnou část, neoznámí zhotoviteli, že uvedená cena za dílo (jeho příslušná část) neodpovídá ujednání o ceně, nebo
  2. bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů poté, co měl objednatel možnost se seznámit s obsahem faktury vystavené zhotovitelem za realizované dílo nebo jeho dílčí část, neoznámí zhotoviteli, že uvedená cena za dílo (jeho dílčí část) neodpovídá ujednání o ceně, nebo
  3. bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 48 hodin poté, co mu byla předána informace o zjištěné změně ceny za dílo nad odhadní cenu o více než 10 %, písemně (včetně elektronické podoby) takové rozšíření zakázky neodmítne; 
   podle toho, kterou z variant měl možnost učinit dříve, avšak v každém případě, pokud v souladu s odst. 9 této části stvrdil svým podpisem převzetí a správnost faktury a převzetí vozidla na zakázkovém listu.
 2. V případě, že objednatel odmítne rozšíření zakázky podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotoviteli nad rámec ceny provedených prací zaplatit i cenu za práci, vynaloženou na zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku hodinových sazeb zhotovitele dostupného v provozovně zhotovitele. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, a veškeré opravy již provedené, dle původní SOD.
 3. Přeje-li si objednatel předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do zakázkového listu. Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž cena kalkulace vyplývá z platného ceníku hodinových sazeb zhotovitele dostupného v provozovně zhotovitele. Není-li cena za předběžnou kalkulaci dle tohoto odstavce v ceníku hodinových sazeb stanovena, bude objednateli předem oznámena. Pokud objednatel na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u zhotovitele, poskytne mu zhotovitel slevu ve výši uhrazené ceny za předběžnou kalkulaci.
 4. Sjednaná či odhadovaná cena díla je uváděna bez příslušné daně z přidané hodnoty, která je k ceně díla připočtena vždy v aktuální zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 5. Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě SOD vystaví objednateli fakturu. Faktura může být vystavena též elektronicky a zaslána objednateli emailem prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, s čímž objednatel podpisem SOD/zakázkového listu vyslovuje souhlas. Faktura bude vystavena zhotovitelem v souladu s právními předpisy stanovenými pro daňové doklady ke dni jeho vystavení. Objednatel nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v SOD/zakázkovém listu, které zhotovitel použije též při vystavování faktury. V případě, že objednatel po obdržení faktury požádá písemně o změnu faktury na fakturační údaje odlišné od těch uvedených v SOD/zakázkovém listu, zavazuje se zákazník uhradit zhotoviteli související administrativní poplatek ve výši uvedené vždy dle platného ceníku hodinových sazeb zhotovitele dostupného v provozovně zhotovitele. Není-li výše administrativního poplatku dle tohoto odstavce v ceníku hodinových sazeb stanovena, stanoví se cena ve výši 3.000,00 Kč (slovy: tři tisíce českých). V ostatním zůstávají údaje na faktuře, zejména splatnost, nezměněné, nedohodnou-li si strany něco jiného nebo není-li to v rozporu s pravidly vedení účetnictví. 
 6. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je cena za dílo (jeho část) splatná do 15 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Cena je splatná na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře.
 7. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli úhradu zálohy na cenu díla až do výše 100 % odhadované ceny za dílo včetně DPH. Záloha je splatná před sjednaným datem dodání díla na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě uvedené v takové zálohové faktuře. Zhotovitel není povinen před zaplacením zálohy započít se zhotovováním díla dle SOD ani provést objednávku u subdodavatele na případné náhradní díly nutné pro zhotovení díla. Pokud objednatel zálohu ve lhůtě stanovené ve faktuře neuhradí, je zhotovitel oprávněn od SOD odstoupit.
 8. Vozidlo bude objednateli z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných rámcových servisních smluv (dle odst. 10 tohoto článku). Zhotovitel může zadržet předměty objednatele, které se do jeho držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého splatného dluhu vůči objednateli. Zadržovací právo lze uplatnit také v souvislosti s pohledávkami z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání zhotovitele. 
 9. Při vydání vozidla objednatel podpisem na zakázkovém listu potvrzuje převzetí vozidla a správnost faktury, která je s vozidlem předávána.
 10. Objednatel objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je v prodlení s úhradou, byť i jediné splatné faktury za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti nebo platební kartou a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením ceny. Do úplné úhrady všech závazků objednatele je zhotovitel oprávněn uplatnit zadržovací právo vůči objednateli.
 11. Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Zhotovitel tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kritérií, je oprávněn kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky/servisní smlouvy a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla v opravě objednateli.

 

C. Dokončení díla a předání díla

 

 1. Objednatel bere na vědomí, že doba dokončení díla uvedená v SOD (zakázkovém listu) se může změnit, zjistí-li zhotovitel při provádění díla, že z důvodu rozsahu prací či s ohledem na nově zjištěné vady bude doba dokončení díla odlišná od doby uvedené v SOD (zakázkovém listu). V takovém případě bere objednatel na vědomí změnu termínu dokončení díla, o které bude v průběhu provádění prací informován bez zbytečného odkladu po zjištění nutnosti změny termínu ze strany zhotovitele. Taková změna termínu dokončení díla nezakládá prodlení na straně zhotovitele. 
 2. Objednatel je povinen vozidlo převzít v den uvedený na zakázkovém listu, není-li stranami domluven termín pozdější, a převzetí na zakázkovém listu potvrdit. Tuto povinnost má i v případě, že má dílo vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významným způsobem užívání díla neztěžují. Veškeré výhrady je objednatel povinen uvést v zakázkovém listu. K výhradám neuvedeným v zakázkovém listu při převzetí vozidla nebude zhotovitel později přihlížet.
 3. K výzvě zhotovitele je objednatel při přebírání díla/vozidla povinen předložit originál zakázkového listu a na vyzvání zhotovitele (jeho pracovníka) prokázat svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem objednatele jiný zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno a sdělit zhotoviteli další identifikační údaje a na vyzvání zhotovitele prokázat oprávnění za objednatele jednat.
 4. Je-li objednatel v prodlení s převzetím vozidla nebo jeho jakékoliv části delším než dva (2) dny, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý další den překračující uvedené dva (2) dny prodlení parkovné ve výši dle platného ceníku hodinových sazeb zhotovitele dostupného v provozovně zhotovitele. Není-li cena za parkovné dle tohoto odstavce v ceníku hodinových sazeb stanovena, stanoví se cena na 500,00 Kč (slovy: pět set Korun českých) za každý započatý den nad rámec dle tohoto odstavce. Na objednatele přechází nebezpečí škody na vozidle okamžikem marného uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci. V případě likvidace pojistné události je zhotovitel oprávněn účtovat parkovné ve výši dle předchozího odstavce, nedojde-li k vyzvednutí vozidla, ať již opraveného či nikoliv např. ovšem nikoliv výlučně z důvodu zjištění totální škody, ani do dvou dnů po výzvě zhotovitele. Takováto výzva k vyzvednutí vozidla může být ze strany zhotovitele učiněna telefonicky, písemně, a to i elektronicky či formou sms na číslo uvedené v zakázkovém listu/SOD. Parkovné ve výši dle předchozího odstavce je zhotovitel oprávněn účtovat i bez vyzvání k vyzvednutí vozidla nejpozději ode dne následujícího po ukončení likvidace s vozidlem související pojistné události. 
 5. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele (např. nepředpokládaný podstav zaměstnanců, zpoždění či výpade dodávek materiálu nutného pro opravy, náhradních dílů nebo vyšší moci), nebo pokud nastaly z důvodu na straně objednatele.
 6. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla se prodlužuje:
  1. brání-li zhotoviteli v plnění povinností dle SOD důvody na straně objednatele, zejména bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, a to o dobu prodlení objednatele,
  2. v případě vzniklých pro realizaci díla nutných nebo dohodnutých víceprací ovlivňujících termín realizace díla,
  3. po dobu nezbytně nutnou pro výběr odpovídajícího technického řešení pro danou opravu a odstranění na vozidle vzniklé vady.
    
 1. Dílo se považuje za provedené (i) převzetím vozidla (díla) objednatelem v místě předání a potvrzením zakázkového listu; nebo (ii) okamžikem, kdy objednatel odmítl převzít dílo nebo nepřevzal dílo v místě předání díla ani do tří (3) pracovních dnů poté, co byl o dokončení díla zhotovitelem vyrozuměn, a pro nepřevzetí nebyly splněny podmínky; nebo (iii) okamžikem, kdy objednatel odmítl potvrdit převzetí díla v zakázkovém listu. 
 2. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že osobami oprávněnými převzít dílo jsou také veškeré osoby, které se dostaví k převzetí díla v dohodnutém termínu a jsou ochotny dílo převzít. Zhotovitel splní povinnost realizovat dílo řádně a včas též tím, že umožní objednateli, kterémukoliv jeho zaměstnanci, jeho smluvnímu partnerovi či jiné osobě jej zastupující přítomné v místě předání díla s dílem nakládat.
 3. Nebezpečí škody na vozidle přechází na objednatele okamžikem převzetí vozidla od zhotovitele, nebo okamžikem, který se považuje za provedení díla objednatelem podle předchozího odstavce těchto VPO (odmítnutí převzetí díla, nepřevzetí díla i přes výzvu zhotovitele atd.).
 4. Odchýlení se při dokončení díla od předpokládané doby dokončení dle odst. 1 tohoto čl. III. C až o 2 týdny (poté, co bude do doby dokončení díla započítáno prodloužení ve smyslu čl. III. C odst. 5 a 6, čl. III. D odst. 9 těchto VPO) není považováno za porušení SOD a objednateli v důsledku takového prodloužení nevznikají žádné nároky jako zejména na náhradu škody či zaplacení jakékoliv sankce vůči zhotoviteli.

 

D. Práva a povinnosti stran

 

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezodkladně veškerou součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel (osoba za něj jednající) je povinen na žádost zhotovitele předložit zhotoviteli osvědčení o registraci vozidla,v případě, že se nejedná o nové osvědčení (dle zákonné úpravy účinné od 01.01.2024), předloží objednatel obě části část 1 (A) i 2 (B)] a identifikovat se.
 2. Objednatelé, zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem při zadávání objednávky na opravu a přebírání díla a vozidla vystupovala a podpisovala.
 3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen předávat vozidlo do opravy vyklizené bez dalších předmětů, které nejsou součástí vozidla, případně písemně upozornit zhotovitele na předměty ve vozidle ponechané a jejich seznam zapsat na zakázkový list (nářadí, autorádio včetně typu apod.). Zhotovitel neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány na zakázkovém listě. Objednatel nesmí ponechat ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.
 4. Objednatel bere na vědomí, že vozidlo převzaté k opravě je řádně skladováno na nekrytém, oploceném a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na vozidle povětrnostními vlivy a/nebo vyšší mocí pouze do výše pojistného plnění.
 5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy), kdy užití vozidla za účelem zkušebních jízd nezakládá žádné nároky objednatele vůči zhotoviteli (např. s ohledem na amortizaci vozidla či spotřebu pohonných hmot).
 6. Objednatel je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví zhotovitele jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává objednatel do vlastnictví zhotoviteli vždy a podpisem SOD/zakázkového listu s tímto přenecháním zhotoviteli vyslovuje souhlas.
 7. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Pokud je třeba při provádění díla zhotovitelem u objednatele zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá objednatel sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými tento jiný výrobce podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 9. Zhotovitel provádí dílo v souladu s příkazy objednatele a s případně použitím objednatelem určených věcí. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto příkazů nebo věcí. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zhotovitel tak dle příkazu objednatele učiní, nemá objednatel práva z vady díla či nárok na náhradu škody vzniklou pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
 10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny objednatele, nevhodnou nebo neodpovídající dokumentací nebo nevhodnými součástkami, náhradními díly či jiným materiálem dodanými objednatelem. 
 11. Lhůta stanovená pro provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne.

 

E. Odchylky od VPO při předání a převzetí vozidla za užití keyboxu

 

 1. Zákazník, který si prostřednictvím objednávkového online formuláře servisu objedná servis vozidla a uvede jako formu předání a/nebo převzetí keybox, může, v případě, že to umožňuje kapacita schránek keyboxu, vozidlo předat a převzít mimo provozní dobu dané provozovny PIA, která předání vozidla prostřednictvím keyboxu umožňuje.
 2. Po učinění online objednávky bude pracovník PIA zákazníka informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu o předběžném návrhu časového harmonogramu zakázky a odhadu servisních prací a nutných náhradních dílů a dalších materiálů včetně odhadované ceny díla. Po odsouhlasení odhadu servisních prací, náhradních dílů a dalších materiálů a ceny díla zákazníkem, obdrží zákazník na jím uvedené telefonní číslo prostřednictvím SMS PIN, pro otevření schránky keyboxu za účelem předání klíčů a dokumentů od vozidla zákazníka. Vozidlo určené k servisu přitom zákazník zaparkuje u provozovny PIA na k tomu označeném parkovacím místě: Keybox.
 3. Nemá-li zákazník před předáním vozidla prostřednictvím keyboxu předem prostřednictvím online formuláře dle čl. 2 této části u PIA objednaný servis, může vozidlo prostřednictvím keyboxu k servisu předat pouze umožňuje-li to kapacita schránek keyboxu a umožňuje-li takový způsob předání vozidla daná provozovna PIA, za pomocí zadání SPZ a telefonního čísla zákazníka na dané schránce keyboxu. V takovém případě bude zákazník nejpozději následující pracovní den kontaktován servisním technikem PIA za účelem sjednání SOD. V ostatním platí ustanovení části III. těchto VPO. 
 4. Informaci o tom, zda a která provozovna PIA umožňuje předání a převzetí vozidla dle odst. 1 až 2 a/nebo 3 výše čl. III části E těchto VPO najde zákazník na www stránkách PIA nebo ji obdrží na vyžádání na kterékoliv provozovně PIA. 
 5. Poté, co PIA obdrží zprávu o přistavení vozu na servis prostřednictvím keyboxu, v provozní době klíče od vozidla vyzvedne a vozidlo před převzetím do servisu nafotí. Pokud je to nezbytné nebo vyplynou-li po prohlídce převzatého vozidla servisním technikem PIA odchylky od zákazníkem objednaného servisu dle čl. 1 této části kontaktuje PIA prostřednictvím servisního technika zákazníka za účelem úpravy zakázky servisu. 
 6. SOD je v případě předání vozidla do servisu prostřednictvím keyboxu po předchozí online objednávce uzavřena vložením klíčů od vozidla zákazníkem do schránky keyboxu resp. potvrzením (upravené) zakázky dle čl. 4 výše a při předání vozidla bez předchozího online objednání zákazníkem.
 7. Po dokončení servisu pro převzetí vozidla zákazníkem prostřednictvím keyboxu je zákazníkovi vygenerován a prostřednictvím SMS zaslán PIN pro otevření schránky keyboxu, ze které si může převzít klíče od vozidla, související dokumenty a fakturu. Po přistavení vozidla na k tomu určené místo pro převzetí vozidla prostřednictvím keyboxu zajistí PIA opět fotodokumentaci předávaného vozidla. 
 8. Zákazníkovi, který nemá s PIA uzavřenou servisní smlouvu ani neuhradil servisní zakázku před převzetím vozidla na základě proforma faktury, bude schránka keyboxu otevřena pro převzetí klíčů od vozidla až po provedení platby servisní zakázky platební kartou prostřednictvím platebního terminálu umístěného na keyboxu. 
 9. Zákazník je povinen vozidlo prostřednictvím keyboxu vyzvednout v souladu s ustanoveními oddílu C části III těchto VPO počítáno od okamžiku odeslání SMS s PIN kódem k vyzvednutí klíčů a dokumentů k vozidlu ze schránky keyboxu, nedohodnu-li se strany jinak, a bere na vědomí s nedodržením podmínek zde uvedených spojené sankce (viz. část III, oddíl C, čl. 4). 
 10. Zákazník bere na vědomí, že z kapacitních důvodů schránek keyboxu může být ze strany PIA i přes jeho požadavek předání a převzetí vozidla přes keybox instruován k předání a/nebo převzetí vozidla během provozní doby na provozovně PIA. 
 11. Nebezpečí škody na předávaném vozidle zákazníkem přechází okamžikem vyjmutí klíčů pracovníkem PIA ze schránky keyboxu. 
 12. Nebezpečí škody na přebíraném vozidle zákazníkem od PIA prostřednictvím keyboxu přechází na zákazníka okamžikem, kdy je mu umožněno s vozidlem nakládat, tedy poté, co jsou klíče od vozidla ze strany PIA vloženy do schránky keyboxu a zákazníkovi je prostřednictvím SMS odeslán PIN pro otevření schránky keyboxu. 
 13. V případě, že zákazník zjistí po převzetí vozidla prostřednictvím keyboxu jakékoliv poškození vozu, je povinen toto poškození bezodkladně, nejpozději během následujícího pracovního dne po převzetí oznámit PIA. Za později oznámená poškození nenese PIA odpovědnost. 

 

 

 IV.

Všeobecné podmínky pro nákup náhradních dílů

 

 1. KS se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá náhradní díly, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, že náhradní díly od prodávajícího převezme a zaplatí za ně prodávajícímu kupní cenu.
 2. Objednávka kupujícího učiněná na náhradní díly se považuje za návrh kupní smlouvy, který prodávající přijímá potvrzením např. ovšem nikoliv výlučně podpisem objednávkového formuláře, potvrzením objednávky e-mailem či ústně zákazníkovi osobně nebo telefonicky. 
 3. Prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho objednávky uzavřít.
 4. Kupující je svou objednávkou vázán po dobu třiceti dnů od jejího doručení prodávajícímu.
 5. KS je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Pro uzavření i obsah KS je rozhodující potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud prodávající potvrdí objednávku kupujícího s dodatkem nebo odchylkou od objednávky, je kupní smlouva uzavřena ve znění této odchylky či dodatku, ledaže kupující do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení písemně sdělí prodávajícímu, že s takovou změnou nesouhlasí.
 6. Objednávka kupujícího musí kromě obecných náležitostí, které lze u takového úkonu předpokládat, obsahovat alespoň přesnou specifikaci požadovaného zboží včetně jeho množství a požadovaný termín a místo dodání. Nebude-li objednávka obsahovat požadovaný termín dodání, platí, že lhůta dodání je ponechána na vůli prodávajícího. Prodávající může dodání zboží podmínit úhradou zálohy až do výše 100% ceny zboží. V případě, že má být zboží dodáno na jinou adresu než adresu sídla prodávajícího či sídla odštěpného závodu prodávajícího, u kterého byla objednávka učiněna, vyhrazuje si prodávající právo změny podmínek dodání a ceny.
 7. Objednávka kupujícího musí být učiněna osobou oprávněnou zastupovat kupujícího v rozsahu nezbytném k uzavření kupní smlouvy. Má se za to, že objednávku kupující učinil, pakliže bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 hodin poté, kdy byla objednávka učiněna, neoznámí prodávajícímu, že si zboží neobjednal.
 8. V případě, že po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím dojde mezi smluvními stranami k uzavření písemné kupní smlouvy v samostatné listině na totožný předmět plnění, platí, že tato kupní smlouva zcela nahrazuje kupní smlouvu uzavřenou potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.
 9. Nevyplyne-li z konkrétní kupní smlouvy jinak, nezahrnuje kupní cena zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty, celní poplatky, náklady dopravy a balení zboží, pojištění, ani žádné jiné daně či poplatky.
 10. Cena za dopravu zboží prodávajícím na místo určení na základě objednávky kupujícího je sjednána individuálně. Není-li takového ujednání, platí za sjednanou cenu dopravy cena dle ceníku prodávajícího aktuálního k datu potvrzení objednávky; není-li u prodávajícího k danému datu aktuální ceník zákazníkovi k dispozici a/nebo je-li zvolen externí dopravce, platí cena dle ceníku prodávajícím zvoleného dopravce/doručovatele.
 11. Není-li kupní cena sjednána způsobem dle tohoto článku výše, má se za to, že mezi smluvními stranami byla sjednána cena zboží uvedená ve faktuře za dodané zboží vystavené prodávajícím, pakliže kupující
  1. bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení faktury za dodané zboží, neoznámí prodávajícímu, že uvedená kupní cena neodpovídá ujednání o ceně, nebo
  2. bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů poté, co se kupující dozvěděl nebo mohl dozvědět o tom, že byla prodávajícím vystavena faktura za dodané zboží, neoznámí prodávajícímu, že uvedená kupní cena neodpovídá ujednání o ceně,
   a zároveň se s ním na kupní ceně nedohodne jinak.
    
 1. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě KS vystaví kupujícímu fakturu. Faktura může být vystavena též elektronicky a zaslána kupujícímu emailem prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, s čímž kupující podpisem KS/objednávkového formuláře vyslovuje souhlas. Faktura bude vystavena prodávající v souladu s právními předpisy stanovenými pro daňové doklady ke dni jeho vystavení. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v KS/objednávkovém formuláři, které prodávající použije též při vystavování faktury. V případě, že zákazník po obdržení faktury požádá písemně o změnu faktury na fakturační údaje odlišné od těch uvedených v KS/objednávkovém formuláři, zavazuje se kupující uhradit prodávající související administrativní poplatek ve výši dle platného ceníku hodinových sazeb zhotovitele dostupného v provozovně zhotovitele. Není-li výše administrativního poplatku dle tohoto odstavce v ceníku hodinových sazeb stanovena, stanoví se cena ve výši 3.000,00 Kč (slovy: tři tisíce Korun českých). V ostatním zůstávají údaje na faktuře, zejména splatnost, nezměněné, nedohodnou-li si strany něco jiného nebo není-li to v rozporu s pravidly vedení účetnictví. 
 2. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 3. Odchýlení prodávajícím od dodací lhůty o maximálně 2 týdny není považováno za prodlení s plněním dle této KS a není tak považováno za porušení KS a kupujícímu v důsledku takového prodloužení nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu, zejména na náhradu škody či zaplacení jakékoliv sankce, jakož ani na odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu či přepravci nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a prodávající z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůta pro splnění závazků prodávajícího se dále přiměřeně prodlužuje o každý den prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno okamžikem, kdy kupující nebo osoba jím pověřená či jinak oprávněná zboží převezme od prodávajícího, dopravce či dodavatele zboží nebo jiné osoby prodávajícím pověřené nebo je kupujícímu jinak umožněno zboží převzít či s ním nakládat. Prodávající a kupující sjednávají, že osobami oprávněnými převzít zboží od prodávajícího jsou také veškeré osoby, které se zdržují v místě dodání určeném kupujícím v objednávce nebo v jeho sídle, provozovně či pobočce a jsou ochotny zboží převzít. Prodávající splní povinnost dodat zboží řádně a včas též tím, že umožní kupujícímu, kterémukoliv jeho zaměstnanci, jeho smluvnímu partnerovi či jiné osobě přítomné v místě dodání určeném kupujícím nakládat se zbožím. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující nemá právo se zbožím ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo jeho dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje kupujícího a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě KS přijal, a to bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu bezodkladně sdělit. Lhůta k navrácení přijatých peněžních plnění v případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z výše uvedených důvodů se v případě prodlení kupujícího se sdělením bankovního spojení ze strany kupujícího pro jejich navrácení automaticky prodlužuje, tak, že neuplyne dříve jak 14 dní po sdělení bankovního spojení pro jejich navrácení ze strany kupujícího. 
 8. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené kupní smlouvy. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce, je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.
 9. Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzniká kupujícímu jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu o tom) leží na kupujícím.

 

V.

Společná ustanovení pro KS a SOD

 

A. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2615, § 2099 až 2117 OZ). Zákazník bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. OZ se ve vztahu k zákazníkům v postavení podnikatele neuplatní.
 2. Pokud zákazník – objednatel převzal vozidlo (dílo), přestože věděl o vadě díla, má nárok na její reklamaci pouze v případě, že si toto právo při převzetí vozidla (díla) vyhradí na zakázkovém listu.
 3. Reklamaci uplatňuje zákazník v sídle nebo místě podnikání PIA, a to osobně nebo písemně. Zákazník je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace v souladu se smlouvou, případně subsidiárně v souladu s OZ a neučiní-li tak při uplatnění reklamace, umožnit PIA prohlídku díla nebo zboží, jehož vadu reklamuje. 
 4. Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by náhradní díl měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. PIA může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 5. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících z OZ zákazník podnikatel vždy uplatní u zhotovitele práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu díla platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní objednatel u zhotovitele primárně právo na odstranění vady opravou.
 6. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace zákazníků-spotřebitelů se řídí zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pravidla pro uplatnění reklamace – zákazníka – spotřebitele jsou podrobněji upravena v dokumentu PIA:
  Informace pro spotřebitele a reklamační řád

  který je zákazníkům k dispozici v tištěné podobě v jednotlivých provozovnách PIA a dále na webových stránkách pod následujícím odkazem:

   https://piamarket.cz/vop/ 

  Tato pravidla se neužijí v rámci reklamačního řízení mezi PIA a zákazníkem podnikatelem. 
   
 7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle a/nebo zboží z PIA na zákazníka.
 8. PIA neposkytuje na dílo a zboží záruku, není-li mezi stranami písemně ujednáno nebo nevyplývá-li ze zákona jinak. Po dobu, po kterou nemohl zákazník v souvislosti s opravou vozidla vozidlo užívat, nedochází ke stavení ani k přerušení běhu záruční doby na vozidlo.
 9.  Na originální náhradní díly je poskytována záruka v souladu s pravidly danými výrobcem. 
 10. Odpovědnost za vady se nevztahuje zejména na závady a škody, způsobené havárií vozidla, nevztahuje se na závady způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu), ani na vady (vyvolané související škody), pokud objednatel vnesl k provedení opravy/ údržby vlastní materiál.
 11. V případě, že se reklamace uplatněná zákazníkem ukáže jako neopodstatněná ať už z jakéhokoliv důvodu (tvrzená vada vůbec není, za způsobenou vadu odpovídá zákazník nebo jiná osoba atd.), je PIA oprávněna zákazníkovi účtovat náklady za práci s prověřováním a zjišťováním případné vady spojenou dle platného ceníku hodinových sazeb PIA dostupného v provozovně PIA a další náklady s uplatněním reklamace spojené (např. odtah vozidla atd.). 

 

B. Společná a závěrečná ustanovení pro všeobecné podmínky oprav pro SOD a všeobecné podmínky pro nákup náhradních dílů

 1. Tyto VPO jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření KS či SOD. Zákazník byl s těmito VPO seznámen v případě opravy nebo úpravy vozidla nejpozději při předání vozidla do opravy (v prostoru příjmu zakázek), v případě prodeje náhradních dílů pak nejpozději učiněním objednávky, což objednatel stvrzuje svým podpisem zakázkového listu, resp. učiněním objednávky. Zákazník přijímá a uznává tyto VPO jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na vozidle a dodávky náhradních dílů.
 2. Strany sjednávají, že vztahy vzniklé na základě SOD nebo KS se řídí českým právem.
 3. Pokud vztah založený SOD nebo KS je vztahem mezi podnikateli při výkonu jejich podnikatelské činnosti, sjednávají strany pro spory vyvstanuvší ze SOD nebo KS místně příslušným soudem soud příslušný podle sídla PIA se zachováním věcné příslušnosti soudu. 
 4. Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, a/ nebo v případě, že byl zhotovitelem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě vozidla, a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu vzniknou i zhotoviteli.
 5. Odpovědnost PIA k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných ustanovení s tím, že se takto omezuje v případě zákazníka podnikatele dohodou dle § 2898 OZ na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.
 6. Informace o použití náhradních dílů podají zákazníkovi na požádání zhotovitelem pověřené osoby a poskytnou ucelené technické informace.
 7. PIA jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvu (SOD/KS) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce (PIA) vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
 8. Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy uvedené v záhlaví u PIA nebo na e-mailové adrese gdpr@porsche.cz. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://porsche-interauto.cz/soukromi/gdpr. Zákazník má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany PIA, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 9. Za účelem splnění zákonných povinností (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/392) se údaje o vozidle zaznamenávající spotřebu paliva a ujeté kilometry (tzv. On-Board Fuel Consumption Monitoring Data) načítají při převzetí vozidla do servisu nebo opravy a spolu s identifikačním číslem vozidla (VIN) jsou zasílána Evropské komisi. Zpracování, předávání a uchovávání těchto údajů se řídí ustanoveními tohoto právního předpisu; zákazníci mohou předání těchto údajů výslovně odmítnout před tím, než jsou údaje v dílně PIA načteny.
 10. Je-li některé ustanovení těchto VPO neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu.
 11. PIA si vyhrazuje právo pozastavit placení vlastních závazků, které má vůči zákazníkovi, až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek zákazníkem. Tím není dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek.
 12. Při placení částky nad 270.000,- Kč (dále jen „limit“) je zákazník povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet PIA. Platba v jakékoli cizí měně se pro účely výpočtu limitu přepočte na měnu Korun českých směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke dni příslušné platby. Do limitu se započítají všechny poplatky v Kč i cizí měně poskytnuté zákazníkem PIA v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.
 13. PIA je oprávněna jednostranně tyto VPO změnit, přičemž nové znění podmínek bude uveřejněno na webových stránkách PIA https://porsche-interauto.cz/vpo/.
 14. PIA si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit jakékoli ustanovení těchto VPO. PIA oznámí Zákazníkovi takovou změnu nebo doplnění, jakmile to bude prakticky možné. Pro tento účel bude postačovat, pokud PIA vyrozumí Zákazníka, že VPO byly upraveny, a že upravené znění je dostupné na webové stránce PIA. Jakákoliv změna nebo doplnění těchto VPO bude pro Smluvní strany platné a účinné po třiceti (30) dnech od takového oznámení PIA Zákazníkovi. Má se za to, že Zákazník se změnou či doplněním VPO souhlasí, pokud své odmítnutí souhlasu neoznámí před uplynutím třiceti (30) dní od oznámení úprav ze strany PIA Zákazníkovi. Zákazník může tyto úpravy odmítnout a vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpověď musí být dána ve lhůtě do nástupu účinnosti změny nebo úpravy VPO. Taková možnost výpověď Smlouvy se netýká té části Smlouvy, ze které PIA již plnila. V případě, že Zákazník úpravy anebo změny VPO v uvedené lhůtě odmítne, může PIA vypovědět ve lhůtě 15 (patnácti) dní od doručení oznámení Zákazníka o odmítnutí úpravy anebo změny VPO vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
 15. Pokud zákazník nezaplatí zhotoviteli cenu díla nebo její část nebo cenu za náhradní díly (zboží) řádně a včas, je povinen PIA zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny za dílo, resp. ceny náhradních dílů/zboží. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce je splatná na výzvu PIA. Zákonný úrok z prodlení, jakož i nárok na náhradu škody není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.
 16. Započtení vzájemných pohledávek mezi stranami je možné, zákazník je však oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce PIA pouze v případě, že se na tom s PIA dohodli. Totéž platí pro případ postoupení takové pohledávky třetí osobě.
 17. Jestliže je na základě dohody smluvních stran hrazena cena za dílo nebo zboží ve splátkách, pak nezaplacení i jediné dohodnuté splátky má za následek ztrátu výhody splátek a celá zbývající cena za dílo/zboží se stává splatnou, a to do 3 dnů od marného uplynutí termínu poslední splátky, která nebyla uhrazena.

 

C. Mimosoudní řešení sporů

 

 1. V případě, že dojde mezi společností a zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce 
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR 
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
  email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz. 
   
 2. Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může zákazník k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 
   
 3. V případě sporu mezi zákazníkem a PIA, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne PIA zákazníkovi informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2024.